Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej goleniow.praca.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej udostępnianej pod adresem http://pup.goleniow.ibip.pl/ .

Strona http://pup.goleniow.ibip.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak dostępności języka migowego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie goleniow.praca.gov.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2020-01-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez PUP Goleniów.

Data pierwszej publikacji strony to 2003-09-10. Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 2020-03-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej http://pup.goleniow.ibip.pl/ prosimy o kontakt na adres e-mail: informatyk@pupgoleniow.pl tel. 914183495 lub 913921376 wew. 235

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie jest konstrukcją dwu kondygnacyjną, posiada schody, brak  windy natomiast budynek w Filii PUP  w Nowogardzie jest pięciopiętrowy posiada schody oraz windę, biura Filii znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Korytarz prowadzący do sali obsługi klienta jest ogólnie dostępny i przestronny w budynku w Goleniowie jak i w Nowogardzie. Na każdym piętrze budynku znajdują się informacje nt. lokalizacji poszczególnych komórek, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych. W obu lokalizacjach brak wydzielonych Punktów obsługi osób niepełnosprawnych. Ogólna obsługa dla wszystkich petentów znajduję się na parterze w PUP w Goleniowie jak i w Filii w Nowogardzie. Drzwi wejściowe do budynku urzędu w Goleniowie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego dlatego wejście nie wymaga podjazdu. Odpowiedni podjazd dla osób niepełnosprawnych dostępny jest w Filii w Nowogardzie.  Wyznaczone miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych w Goleniowie znajdują się w odległości ok 20m od budynku natomiast w Nowogardzie ok 60m od budynku.

 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Starostwo zapewnia katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym urzędem, można:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów;
  • wysłać maila na adres e-mail: szgo@pupgoleniow.pl
  • wysłać faks na numer faksu:   91-418-53-67
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:  91-39-21-376 wew.235
  • skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z  usług tłumacza języka migowego.

 

Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do PUP, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

  •  pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów;
  •  na adres e-mail: szgo@pupgoleniow.pl
  •  faksem na numer faksu:   91-418-53-67

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016),

 

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. Asystenta.

Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM.     

Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kolanowski Jarosław
(2015-07-14 09:06:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobolewski Rafał
(2021-03-23 13:41:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki